نمایش یک نتیجه

 • مشاهده بعنوان:
 • منو
 • مرتب‌سازی با:

دسترسی: موجود در انبار


 • تولید شده از کتان ساتن باف
 • نرمی و براقی بیشتر به دلیل نوع بافت خاصش
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره به ابعاد (200*220)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده به ابعاد (200*180)
 • 2 عدد روبالشی والاندار به ابعاد (50*70)
 • رنگ ثابت

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس کتان
 • لحاف (210*220) 1 عدد
 • ملحفه کشدار (200*180) 1 عدد
 • روبالش والاندار (50*70)  2 عدد

دسترسی: موجود در انبار


 • شامل 2 عدد روبالشی والاندار به ابعاد 50*70
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده 2 نفره به ابعاد 180*200
 • 1 عدد لحاف 2 نفره به ابعاد 220*210
 • 100% کتان
 • رنگ ثابت
 • بدون آب رفت

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس ساتن
 • لحاف (210*220) 1 عدد
 • ملحفه کشدار (180*200) 1عدد
 • روبالش والاندار (50*70)  2 عدد

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس رانفورس
 • لحاف 1 عدد (220*210)
 • ملحفه کش دار 1 عدد(200*180)
 • روبالش والاندار 2 عدد (70*50)

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس روتاری ساتن
 • لحاف 1 عدد (220*210)
 • ملحفه کش دار 1 عدد(200*180)
 • روبالش والاندار 2 عدد (70*50)

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس کتان ساتن باف
 • لحاف (210*220) 1 عدد
 • ملحفه کشدار (180*200) 1عدد
 • روبالش والاندار (50*70)  2 عدد

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس کتان ساتن باف
 • لحاف (210*220) 1 عدد
 • ملحفه کشدار (180*200) 1عدد
 • روبالش والاندار (50*70)  2 عدد

دسترسی: موجود در انبار


 • تولید شده از کتان ساتن باف
 • نرمی و براقی بیشتر به دلیل نوع بافت خاصش
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره به ابعاد (200*220)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده به ابعاد (200*180)
 • 2 عدد روبالشی والاندار به ابعاد (50*70)
 • رنگ ثابت

دسترسی: موجود در انبار


 • تهیه شده از جنس کتان
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره به سایز (200*220)
 • 2 عدد روبالشی والاندار به سایز (50*70)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده به سایز (180*200)
 • رنگ ثابت

دسترسی: موجود در انبار


 • شامل دو عدد روبالشی والاندار با سایز (50*70)
 • یک عدد ملحفه کشدوزی شده 2 نفره با سایز 180*200)
 • یک عدد لحاف 2 نفره با سایز (200*210)
 • تهیه شده از کتان ساتن باف
 • دارای لطافت و براقی بیشتر به دلیل نوع بافت
 • رنگ ثابت

دسترسی: موجود در انبار


 • تهیه شده از کتان
 • رنگ ثابت
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره به ابعاد (200*220)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده به ابعاد (180*200)
 • 2 عدد روبالشی والاندار به ابعاد (50*70)

دسترسی: موجود در انبار


 • تهیه شده از کتان ساتن باف
 • لطافت و براقی بیشتر به دلیل نحوه بافت خاص آن
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره به سایز (200*220)
 • 2 عدد روبالشی والان دار به سایز (50*70)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده 2 نفره به سایز (180*200)

دسترسی: موجود در انبار


 • تهیه شده از کتان ساتن باف
 • لطافت و براقی بیشتر به دلیل نحوه بافت خاص آن
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره به سایز (200*220)
 • 2 عدد روبالشی والاندار به سایز (50*70)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده 2 نفره به سایز (180*200)

دسترسی: موجود در انبار


 • تولید شده از کتان ساتن باف
 • لطافت و براقی مضاعف به دلیل بافت خاص پارچه
 • شامل 1 عدد لحاف 2 نفره با سایز (200*220)
 • 1 عدد ملحفه کشدوزی شده با سایز (200*180)
 • 2 عدد روبالشی والاندار به سایز (50*70)

دسترسی: موجود در انبار


 • زیبا و شیک
 • جنس کتان
 • لحاف (210*220) 1 عدد
 • ملحفه کشدار (180*200) 1عدد
 • روبالش والاندار (50*70)  2 عدد